Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Szkoła Podstawowa Nr 3

http://www.sp3.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://sp3.klodzko.pl/
Deklaracja dostępności cyfrowej

Kategoria menu:


Deklaracja dostępności


Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://sp3.bip.klodzko.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.11.2015.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.11.2015.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości ze względu na skanowanie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników.

Deklarację sporządzono dnia : 20.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Skróty [CTRL] oraz [+] pozwalają na powiększanie zawartości strony , [CTRL] oraz [-] służą do pomniejszania zawartości, skrót [CTRL] oraz [ 0 ] powoduje przywrócenie domyślnego skalowania serwisu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Rafał Pleśniak, adres poczty elektronicznej pleechu@o2.pl lub r.plesniak@sp3.klodzko.pl, telefon kontaktowy: 74 867 28 39 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły nie jest przystosowany do dostępności dla osób niepełnosprawnych.

  1. 1. KLATKA SCHODOWA WEJŚCIE GŁÓWNE [w GÓRĘ na PARTER oraz w DÓŁ do SZATNI], KLATKA SCHODOWA WEJŚCIE BOCZNE dla PRACOWNIKÓW OBSŁUGI oraz WEJŚCIA dla NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO [KLATKA SCHODOWA oraz WEJŚCIE od KRYTEJ PŁYWALNI bez SCHODÓW] BUDYNEK A [DUŻY BUDYNEK]. KLATKA SCHODOWA WEJŚCIE GŁÓWNE do BUDYNKU oraz WEJŚCIE bez STOPNI dla PRACOWNIKÓW OBSŁUGI – KUCHNIA, BUDYNEK B [MAŁY BUDYNEK]. BRAK OBSZARÓW KONTROLI.
  2. 2. DWIE KLATKI SCHODOWE WEWNĘTRZNE ze SPOCZNIKAMI z DOSTĘPEM BEZPOŚREDNIM do KORYTARZY SZATNI, PARTERU, PIERWSZEGO PIĘTRA i DRUGIEGO PIĘTRA: BUDYNEK A [DUŻY BUDYNEK], KLATKA SCHODOWA ZE SPOCZNIKAMI Z DOSTĘPEM BEZPOŚREDNIM DO SZATNI/STOŁÓWKI, PARTERU, PIERWSZEGO PIĘTRA i DRUGIEGO PIĘTRA BUDYNEK B [MAŁY BUDYNEK] – BRAK: WIND W OBU BUDYNKACH.


Data publikacji: 20.03.2020 08:00 Autor: Rafał Pleśniak